Reikalavimai atestacijai pagal N. TAMURA 8 DAN SHIHAN


8 kyu:

  

shikko (mae shikko,usiro shikko)

ukemi (mae ukemi,ushiro ukemi)

tai sabaki - tenkan ashi

 

- koho tenkan ashi

 

- yoko tenkan

 

- zenpo tenkan ashi

 

- kokyu tenkan ashi

 

tachi waza

tai no henka

gyaku hanmi katate dori - kokyu nage

 

- uchi kaiten nage

suvari waza

riote dori - kokyu ho

7 kyu:

  

shikko (mae shikko,usiro shikko)

ukemi (mae ukemi,ushiro ukemi,yoko ukemi)

tai sabaki         - tenkan ashi

 

- koho tenkan ashi

 

- yoko tenkan

 

- ushiro tenkan

 

- zenpo tenkan ashi

 

- kokyu tenkan ashi

 

- kokyu no henka

ashi sabaki        - ayumi ashi

 

- tsugi ashi

 

- suri ashi

 

- okuri ashi

 

tachi waza

tai no henka

gyaku hanmi katate dori - kokyu nage (2variantai)

 

- uchi kaiten nage

ai hanmi katate dori

 

- ikkyo (omote,ura)

 

- shiho nage (omote,ura)

 

- kote gaeshi

ryote dori - tenchi nage

suwari waza

ryote dori - kokyu ho

 

6 kyu:

   

tachi waza

ai hanmi katate dori - ikkio (omote,ura)

 

- nikyo (omote,ura)

 

- sankyo (omote,ura)

 

- shiho nage (omote,ura)

 

- kote gaeshi

 

- irimi nage

giaku hanmi katate dori - shiho nage (omote,ura)

 

- uchi kaiten nage

ryote dori - tenchi nage

suwari waza

ryote dori - kokyu ho

5 kyu:                                          ne anksčiau kaip po 1 mėnesio praktikos po 6 kiu

  

tachi waza

katate dori - ikkio (omotr,ura)

 

- nikyo (omote,ura)

 

- sankyo (omote,ura)

 

- shiho nage (omote,ura)

shomen uchi - ikkyo (omote,ura)

 

- irimi nage

suwari waza

ryote dori - kokyu ho

4 kyu:                             ne anksčiau kaip po 2 mėnesių praktikos po 5 kiu

   

tachi waza

katate dori - kokyu nage (3 variantai)

 

- soto kaiten nage

 

- koshi nage

kata dori   - nikyo (omote,ura)

shomen uchi - ikkyo (omote,ura)

 

- irimi nage

yokomen uchi - shiho nage (omote,ura)

suwari waza

ryote dori - kokyu ho

3 kyu:                     ne anksčiau kaip po 3 mėnesių arba 50 valandų praktikos po 4 kiu

    

tachi waza

shomen uchi   - ikkyo (omote,ura)

 

- nikyo (omote,ura)

 

- sankyo (omote,ura)

 

- yonkyo (omote,ura)

 

- irimi nage

 

- kote gaeshi

ryote dori       - tenchi nage

 

- shiho nage (omote,ura)

 

- koshi nage

tsuki - irimi nage

        - kote gaeshi

suwari waza

shomen uchi - ikkyo (omote,ura)

 

- nikyo (omote,ura)

 

- sankyo (omote,ura)

 

- yonkyo (omote,ura)

ryote dori            - kokyu ho

2 kyu:                 ne anksčiau kaip po 3 mėnesių arba 50 valandų praktikos po 3 kiu

    

tachi waza

shomen uchi - ikkyo (omote,ura)

 

- nikyo (omote,ura)

 

- sankyo (omote,ura)

 

- yonkyo (omote,ura)

 

- irimi nage

 

- kote gaeshi

 

- soto kaiten nage

katate dori           - shiho nage (omote,ura)

 

- irimi nage

 

- kote gaeshi

 

- kaiten nage

 

- jiyu waza

kata dori              - ikkyo (omote,ura)

 

- nikyo (omote,ura)

 

- sankyo (omote,ura)

 

- yonkyo (omote,ura)

ryote dori - tenchi nage (omote,ura)

 

- koshi nage