Vasaros stovykla Bernau, Vokietija 2013.08.24-31 (Yamada Y. Sensei, 8DAN AIKIDO, Shihan/ Malcolm Tiki Shewan, 6 DAN, IAIDO, AIKIKEN)