Vasaros stovykla Bernau, Vokietija 2014.08.23-30 (Yamada Y. Sensei, 8DAN AIKIDO, Shihan/ Malcolm Tiki Shewan, 6 DAN, IAIDO, AIKIKEN)