Vasaros stovykla Bernau, Vokietija 2015.08.22-29 (Yamada Y. Sensei, 8DAN AIKIDO, Shihan/ Malcolm Tiki Shewan, 6 DAN, IAIDO, AIKIKEN)